Ngoài việc kinh doanh trên thị trường. Ông Phạm Thế Linh đặc biệt rất chú trọng đến các hoạt động xã hội.....