1/ Cửa hàng: Phúc Chiến

Địa chỉ: Số 9 Khu Hòa Bình - Đà Lạt

Điện thoại: 0633.837.209

2/ Cửa hàng: Minh Nguyên

Địa chỉ: 206 (47 cũ) Bùi Thị Xuân - F.2 - Đà Lạt

Điện thoại: 0913.173.224 - 0983.872.626

3/ Cửa hàng : Lan Sơn 

Địa chỉ: 35 Lê Anh Xuân - Chợ Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.645.299 - 0633.650.949

(Đang cập nhật tiếp)